[MySQL] 필드끼리 비교 greatest, least

작성자 정보

  • 달건 작성
  • 222.♡.209.119 아이피
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

필드명 :  이름  | 수학 | 영어 | 국어 | 과학 | 미술 | 음악
데이터 : 홍길동 |  80  |  90  |  85  |  65  |  75  |  30
            홍길순 |  60  |  30  |  65  |  80  |  99  |  100
            홍길자 |  15  |  30  |  40  |  60  |  70  |  80

홍길동의 데이터를 뽑아낼려면
select * from 테이블 where 이름='홍길동';

이렇게 해서 데이터를 가지고 올수 있습니다.

하지만 홍길동의 성적표중에서 최소 적은 데이터 음악의 30점을 가지고 올려면 어떠한 쿼리를 문을 날려야 하나요?

답변

tmp=> select 이름, greatest(수학, 영어, 국어, 과학, 미술, 음악), least(수학, 영어, 국어, 과학, 미술, 음악) from t;
  이름  | greatest | least
--------+----------+-------
 홍길동 |      90 |    30
 홍길순 |      100 |    30
 홍길자 |      80 |    15

(3 rows)

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

최근글


새댓글


  • 글이 없습니다.
알림 0